Loading...工商登記

辦理公司登記、事項變更或行號登記,須具備公司法、商業登記法、稅法及相關法令之專業知識,申辦過程亦有許多細節須注意,否則發生補退件情形,將浪費不必要的時間。

交給鴻瑜會計師事務所處理,可讓您安心又有效率!

  •         公司行號設立登記、工廠登記、辦事處登記
  •         增減資變更登記、資本額簽證
  •         各項特許申請、進出口登記
  •         董監事變更、遷址、營利事項變更、增(減)資、清算解散、歇(復)業申請
  •         外國人工作證申請及展延
 
ShareBody資訊站